Menu

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

for

Tarup-Paarup Idrætsforening,

TPI Fodboldafdelingen

Stiftet den 13. februar 1962

§ 1       Navn

Foreningens navn er Tarup-Paarup Idrætsforening, – kaldet TPI, Fodboldafdelingen.

Foreningen er en underafdeling af Tarup-Paarup Idrætsforening.

Foreningen skal være medlem af Dansk Boldspil Union.

Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2       Formål

Foreningens formål er at samle børn og unge under 25 år samt øvrige aktive til fodboldspil.

Foreningen skal give medlemmerne de bedst mulige forhold at udøve fodbold under. Udover det idrætsmæssige skal foreningen give medlemmerne mulighed for at samles i foreningens lokaler til samvær, til styrkelse af kammeratskabet og sammenholdet i foreningen.

§ 3       Medlemskab

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der registreres i foreningen.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog først efter at det pågældende medlem har fået lov til at forsvare sig. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.

Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen.

§ 4       Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens arbejde.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær samt mindst 2 menige medlemmer. Antallet af menige bestyrelsesmedlemmer kan dog udvides, dersom foreningen finder det hensigtsmæssigt. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens stemmeberettigede aktive medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år. Formanden er på valg i lige årstal. Kasseren og sekretæren er på valg i ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur – i lige og ulige årstal.

Der vælges én suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år.

§ 5       Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved større beslutninger så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses underskrift.

§ 6       Regnskab og kontingent

Regnskabet følger kalenderåret.

I foreningens kasse indgår kontingent fra foreningens aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv kontingentet.

Foreningen fører regnskab, der skal forsynes med revisionspåtegning, mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Regnskabet med revisionspåtegning skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og derpå indsendes til Odense Kommune.

§ 7       Revision

Foreningens regnskab revideres af 2 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Revisorerne afgår på skift. Til revisionen vælges 1 suppleant, der vælges for 1 år.

§ 8       Generalforsamling og afstemning

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 uges varsel ved bekendtgørelse med dagsorden på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmetoderne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt ét medlem ønsker det.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stemmeret har kun medlemmer, som ikke er i restance med deres kontingent og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder inden generalforsamlingen og er fyldt 16 år.

Alle medlemmer har dog indflydelse på generalforsamlingen i form af taleret.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan den ikke på ny fremføres før tidligst på den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 9       Dagsorden

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Dagsordnen skal omfatte følgende:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3.     Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår

4.     Indkomne forslag

5.     Budget og plan for det kommende år

6.     Valg til bestyrelse og revision, jvf. § 4 og § 7

7.     Eventuelt

§ 10     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og skal indkaldes, når mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at opfordringen hertil, er kommet formanden i hænde. Indkaldelsen skal være ledsaget af en dagsorden.

§ 11     Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 12     Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte stemmeflertal uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2002, ændret på ekstraordinær generalforsamling april 2002 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. marts 2017.

Anders Nørgaard
Formand

Tarup-Paarup Idrætsforening er stiftet den 19. juni 1964 ved sammenslutning af Paarup Gymnastikforening, stiftet den 30. oktober 1928, og Tarup Idrætsforening, stiftet den 12. juni 1957 ved en sammenslutning af Tarup Gymnastikforening, stiftet den 23. marts 1932 og Tarup Håndboldklub, stiftet den 19. maj 1941.

Denne hjemmeside bruger cookies Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester
Luk